Versie 3.01 geldig van 1. Januari 2020

I) Eerste bepalingen
A) Toepassingsgebied:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle samenwerkingen, opdrachten, leveringen en diensten aan Q.Auditors - Walter Grimm en International Certification Management Ltd. HongKong PRC
Leveringen en diensten worden uitsluitend verricht onder de hieronder vermelde voorwaarden, voor de respectieve afdeling, "handel in metaalproducten" en "verzamelen en doorsturen van algemeen toegankelijke informatie", maar uitsluitend van enige vorm van adviserende activiteitwaarmee de klant instemt door de bestelling te plaatsen. Mondelinge afspraken en informatie dienen als niet-bindend te worden beschouwd. Voorwaarden van de contractspartij worden uitdrukkelijk tegengesproken. Afwijkingen van de "Algemene voorwaarden" of zelfs exclusief overeenkomsten vereisen onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming om geldig te zijn.

B) Bestellen:
Bestellingen moeten indien mogelijk schriftelijk worden ingediend. In elk geval worden schriftelijke opdrachten wettelijk voorzien van de handtekening van de klant. In het geval van een mondelinge bestelling, zullen wij een orderbevestiging sturen. De bestelling wordt als juridisch bindend beschouwd als er binnen een week geen bezwaar tegen is gemaakt. In dringende gevallen kunnen bestellingen ook mondeling worden gedaan en worden ze geacht te zijn uitgegeven, als essentiële e-mailcorrespondentie een projectuitvoering suggereert.

C) Uitkeringsdatum voor services en facturering

De term uitkeringsdatum wordt als volgt gebruikt in verband met het verlenen van diensten. Het is de voltooiingsdatum, precies de datum waarop de service is voltooid. Dit kan in de vorm van mondelinge voltooiing zijn, door bevestiging van e-mail of ondertekende overdracht van definitieve documenten. In het geval dat de servicebereik zich uitstrekt over een langere tijdlijn en zelfs jaren, zal de uiteindelijke datum van presentatie van de definitieve documenten worden beschouwd als uitkeringsdatum.

Vanwege de wettelijke basis die van toepassing is sinds 1 januari 2003, moet een factuur zowel de datum van uitgifte, de datum van levering of andere dienst of de periode van uitvoering bevatten. Als de datum van de uitgifte van de factuur samenvalt met de datum van levering of andere service, kan de afzonderlijke afschrift van de servicedatum achterwege worden gelaten als de factuur de opmerking "datum van levering of datum van de factuur" bevat.


D) Onderaanneming:
We hebben ook het recht om bestellingen door bekwame medewerkers of commerciële / freelance samenwerkingspartners (geheel of gedeeltelijk) te laten uitvoeren en ook om te ruilen.


E) annulering van de bestelling:
Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren of om redelijkerwijs onderbrekingen te onderbreken zonder een reden op te geven. Evenzo hebben wij het recht om als overeengekomen deadlines niet te worden nagekomen door de andere partij, overeenstemming te bereiken over eigen werk dat moet worden uitgevoerd of als er twijfels bestaan ​​over de kredietwaardigheid van de klant (bijv. Een lagere KSV-rating dan 450), tussentijdse facturatiedocumenten te plaatsen en het project te onderbreken. .


F) verplaatsingen:
Mocht de start van het project door u worden uitgesteld, dan hebben wij het recht om 6 maanden na plaatsing van de bestelling 25% van de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen, maar ten minste 3 man dagen als aanbetaling. Als het begin van het project door u opnieuw en verder wordt uitgesteld, hebben wij na een vervaltijd van één jaar vanaf het plaatsen van de bestelling plus de gebruikelijke of overeengekomen projectduur, de volledige overeengekomen vergoeding (forfaitaire som of gebruikelijke kosten voor tijdtoewijzing) verschuldigd. Mocht het na het plaatsen van een bestelling voor ons bedrijf onmogelijk worden vanwege redenen waarom u verantwoordelijk bent voor het leveren van de overeengekomen service of als u onze service weigert (= annulering), dan kan de volledige overeengekomen vergoeding (forfaitair bedrag of gebruikelijke kosten voor tijdtoewijzing) onmiddellijk verschuldigd zijn. Deze regels zijn van toepassing ongeacht of het project al is gestart.


G) Betalingsvoorwaarden:
In principe zijn onze facturen, tenzij anders overeengekomen, onmiddellijk betaalbaar op de dag van facturering in contanten, overschrijving of clearing cheque.
Bij het verzenden van een factuur met ingesloten papieren wordt onmiddellijk als betaaldatum beschouwd, maar uiterlijk op de op de factuur vermelde datum, zonder enige aftrek, worden al zijn bankkosten door de klant toegevoegd aan het factuurbedrag.
In geval van te late betaling vertragingsrente in het bedrag van 1,5% per begonnen maand. verschoven ten opzichte van de datum van de boekhouding. Van de 21. We behouden ons het recht voor om u elke 2-weken een betaalde betalingsherinnering te sturen, waardoor het openstaande factuurbedrag met € 3, - wordt verhoogd. De klant is niet gerechtigd betalingen of gedeeltelijke betalingen in te houden voor onvolledige prestaties, garantie- of garantieclaims of klachten, maar wij zullen ons inspannen om in zijn belang te handelen.
Als de klant in gebreke is, heeft Grimm het recht om de door hem gedane betalingen te verrekenen ongeacht zijn toewijding aan onze claims volgens zijn eigen ideeën in overeenstemming met het principe van de eerlijkheid. In geval van verzuim is de koper verplicht aan Grimm het vergoeden van causaal gemaakte precontentieuze kosten, zoals advocaatkosten, zoekkosten en kosten van incassobureaus. Indien de koper in gebreke blijft of aanzienlijk verslechtert, heeft Grimm het recht om al zijn vorderingen onmiddellijk te verbeuren, zelfs als de betaling ervan wordt uitgesteld, om zich terug te trekken uit contracten die nog niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd met onmiddellijke ingang, en met onmiddellijke ingang effect.Grimm heeft in dit geval verder recht op de terugkeer van de te leveren goederen en goederen die niet volledig zijn betaald in overeenstemming met de algemene voorwaarden.

Bij een dergelijke omkering is ten minste een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten bedrage van ten minste 25% van de factuurwaarde. De koper heeft geen recht op eventuele tegenvorderingen waartegen hij bezwaar heeft Grimm moet hebben, met de koopprijs of gerelateerde claims van Grimm compenseren.

H) Bijkomende kosten:

Het is ons strengste bedrijfsbeleid op basis van succes en zonder de gebruikelijke kosten in de branche, zoals reiskosten, kilometervergoeding, opleidingskosten etx. werken. Extra kosten kunnen echter bestaan ​​uit kopieerkosten, afdrukkosten, vertaalkosten, gegevensinvoer, kosten voor gegevensdragers, verzendkosten vanwege het verzenden van in te dienen documenten, koeriersdiensten, enz., Die voor rekening van de klant zijn. Verdere mogelijke extra kosten kunnen voortvloeien uit het overeengekomen gebruik van de infrastructuur van uw bedrijf, zoals bureaus, computers, printers, internet of telefoon. Ook een redelijk hotel, eenpersoonskamer met ontbijt neemt noodzakelijke overnachtingen op de site van ons personeel van de klant over.

I) Eigendomsvoorbehoud:

Het object van aankoop of de goederen blijft ons eigendom tot de volledige betaling van de aankoopprijs en alle bijbehorende kosten en uitgaven. In het geval van zelfs gedeeltelijke wanbetaling, zijn wij gerechtigd om de goederen zonder toestemming van de koper te verzamelen.II) Bepalingen voor het veld

A) Algemene voorwaarden:

De klant moet ervoor zorgen dat de organisatorische randvoorwaarden het mogelijk maken dat de werkzaamheden zo soepel mogelijk worden uitgevoerd om de snelle voortgang van het proces te vergemakkelijken.
B) Documentvoorbereiding:
De klant zorgt ervoor dat Grimm zelfs zonder zijn speciale verzoek worden alle documenten die nodig zijn voor de uitvoering en uitvoering van de bestelling tijdig ingediend en wordt hij op de hoogte gebracht van alle gebeurtenissen en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de bestelling. Dit geldt ook voor alle documenten, processen en omstandigheden die alleen bekend worden tijdens de activiteit van de consultant.


C) Interne informatie:
De klant zorgt ervoor dat zijn werknemers en de wettelijk voorziene en eventueel aanwezige werknemersvertegenwoordiging (ondernemingsraad) hierover worden geïnformeerd voor aanvang van de werkzaamheden.


D) Niet-werving:
De klant verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen die geschikt zijn om de onafhankelijkheid van de samenwerkingspartners en medewerkers van Grimm in gevaar te brengen voorkomen. Dit geldt in het bijzonder voor aanbiedingen van de opdrachtgever voor tewerkstelling of het aannemen van bestellingen voor eigen rekening tijdens en ook binnen twee jaar na afronding van de samenwerking.


E) Auteursrecht:
Grimm blijft een auteursrecht op zijn diensten.

F) Gebruik recht:
Gezien het feit dat de geleverde diensten intellectueel eigendom van Grimm zijn zijn, het gebruiksrecht van hetzelfde geldt zelfs na betaling van de vergoeding uitsluitend voor eigen doeleinden van de klant en als een recht om het werk in zijn eigen bedrijf te gebruiken en alleen binnen het bereik dat in het contract is gespecificeerd. Niettemin doorgeven of publiceren in de loop van een ontbinding van de onderneming of een faillissement, maar ook de vrijgave op korte termijn voor reproductieve doeleinden vordert schadevergoeding. In een dergelijk geval is volledige tevredenheid vereist.


G) Aansprakelijkheid van de consultant:
Grimm en haar medewerkers voeren taken uit in overeenstemming met algemeen aanvaarde principes van de beroepspraktijk.Grimm is alleen aansprakelijk voor schade in geval van bewezen opzet of grove schuld en in het kader van wettelijke bepalingen. Dit geldt ook voor niet-naleving van verplichtingen door geraadpleegde collega's. De vordering tot schadevergoeding kan alleen binnen zes maanden nadat de begunstigde (n) de schade hebben vastgesteld, maar uiterlijk drie jaar na de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de claim, binnen de rechtbank worden bevestigd.

H) Fee claim

Grimm heeft in ruil voor de levering van zijn diensten aanspraak op betaling van een redelijke vergoeding door de klant. Als de uitvoering van de bestelling nadat het contract is ondertekend door de klant wordt voorkomen (bijvoorbeeld vanwege beëindiging), behoort dit ook toe Grimm echter, de overeengekomen vergoeding. Als de uitvoering van de bestelling wordt onderbroken door omstandigheden van de kant van Grimm en hebben een belangrijke reden, zo ook Grimm is alleen recht op het deel van de vergoeding dat overeenkomt met zijn prestaties in het verleden. Dit geldt in het bijzonder als, ondanks beëindiging voor de klant, zijn vroegere prestaties bruikbaar zijn.Grimm kan de voltooiing van zijn dienst afhankelijk maken van de volledige voldoening van zijn honorariumvorderingen. De klacht van het werk getiteld, behalve met duidelijke tekortkomingen, niet tot het achterhouden van de Grimm gerechtigde vergoeding.

I) tijdsverdeling

Voor zover termen zoals de mensendag en het uur van de mens in onze offertes zijn overeengekomen, begrijpen we zestig minuten onder het uur van een man, en onder een dag van de man, een dienstverlening van acht uur, met uitzondering van een lunchpauze van een half uur. Reistijden worden niet toegeschreven aan, maar zeer late vertragingen aan de kant van de aannemer.


J) Fee
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het bedrag van de vergoeding afhankelijk van het tijdstip van voorbereiding van de vergoedingsnota die is uitgegeven door de respectieve richtlijnen van de handelsorganisatie.
III) Slotbepalingen


A) Plaats van uitvoering:
De plaats van uitvoering van het koopcontract is de maatschappelijke zetel van Grimm, Als de plaats van jurisdictie voor alle geschillen - inclusief rechtszaken in de wissel, cheque en documentaire proces met de contracterende partijen, die geregistreerde handelaren of geregistreerd in het handelsregister en rechtspersonen en personen ingezeten in het buitenland, de feitelijk bevoegde rechtbank als de districtsrechtbank Oberwart laagste instantie, respectievelijk respectievelijk volgens jurisdictie respectievelijk overeenkomstige hogere rechtbanken. Alle zakelijke transacties zijn onderworpen aan de Oostenrijkse wetgeving met uitdrukkelijke uitsluiting van het VN-koopverdrag.


B) Projectfeedback:
Er is uitdrukkelijk overeengekomen dat u ons onmiddellijk op de hoogte stelt in het geval van negatieve feedback van uw bedrijf, zodat we maatregelen kunnen nemen. Verder sta je ons toe om na het project een feedbackformulier en Grimm te sturen om gegevens te leveren voor ons continu verbeteringsproces.


C) achterstallen:
Voor achterstallige betalingen worden aanmanings- en incassokosten en verwijlintresten in rekening gebracht. In het geval van vertraging zijn verdere kosten noodzakelijk, draagt ​​u al onze herinneringskosten, alle kosten die ons toekomen in het nastreven van onze claims (ook interne kosten), uitgaven, contante uitgaven (van welke titel dan ook) en alle precontentieuze procedures, met name door tussenkomst van een incassobureau of een advocaat gemaakte kosten. In geval van wanbetaling, zal rente worden overeengekomen op 1,5% per maand vanaf de vervaldag, waarbij de rente op maandelijkse basis wordt toegevoegd en de volgende maand wordt berekend op basis van de verhoogde kapitaalbasis. Inkomende betalingen worden eerst gecrediteerd voor rente en uitgaven en uiteindelijk voor de zuivere factuurbedragen, zelfs als iets anders op het betalingsbewijs staat.


D) toewijzing van claims:
We behouden ons het recht voor claims aan derden toe te wijzen


E) Vertrouwelijkheid:
Onze medewerkers en contractpartners zijn gebonden aan geheimhouding. Documenten en informatie die aan ons wordt verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld en op verzoek teruggestuurd of vernietigd na voltooiing van het project.


F) Privacy:
De contractant gaat uitdrukkelijk ermee akkoord dat zijn bedrijfsgegevens die nodig zijn voor de juridische transactie worden geregistreerd en verwerkt door EDP. toornverbindt zich ertoe deze gegevens te beschermen volgens de stand van de techniek tegen ongeoorloofde toegang.

G) Fout en drukfout:

Fouten en drukfouten voorbehouden. Een betwisting van de overeenkomst vanwege een fout is uitgesloten.


H) Splitsbaarheidsclausule:
Mocht een van de bovenstaande bepalingen onnauwkeurig, ondoeltreffend of nietig zijn of worden, dan blijven zowel het contract als geheel als de andere algemene voorwaarden geldig.


I) Mogelijke wijzigingen:
De huidige versie van onze Algemene voorwaarden wordt op internet gepubliceerd voor al onze klanten, leveranciers en zakelijke partners.

Algemene voorwaarden aanvulling voor China CCC-services

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de resultaten van de Chinese autoriteiten.

De huidige kosten zijn gebaseerd op een tijdige projectstart zodat de controledatum dienovereenkomstig kan worden aangepast. Als dit niet het geval is, zouden verdere externe kosten worden gemaakt.

Alle prijzen zijn netto.

Bij het bestellen is een 50% aanbetaling vereist voor alle externe kosten.

Alle kosten van de Chinese autoriteiten, reiskosten en testkosten zijn bij de aanbieding inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk vermeld

Een gemiddelde tijd van een nieuwe certificering van 3-6 maanden wordt geschat. In de follow-up is dit van tevoren gepland en is er geen definitieve periode van nood.

Een gemiddelde tijd van 2 maanden voor updates van huidige certificaten wordt geschat.

Alle prijzen zijn onderworpen aan de huidige wettelijke vereisten van de Chinese autoriteiten. Als deze veranderen, zal het aanbod ook na overleg worden aangepast.

Alle prijzen zijn onderhevig aan de huidige wisselkoers. Wijzigingen in dit gebied worden dienovereenkomstig aangepast na overleg.

Betaling onmiddellijk na het passeren van de audit of dienst indien niet anders gedefinieerd. Gedistribueerde kleine bedragen worden bij RS in rekening gebracht samen met de hoofdaudit.

Q-auditors Voorwaarden voor verwerking

Q.auditors krijgen de opdracht om CCC-zaken af ​​te handelen. De klant verbindt zich ertoe om alle nodige documenten en processen te verstrekken.

  1. Voldoe aan de CCC-vereisten

  2. Om noodzakelijke documenten te verstrekken

  3. Voldoe aan de vereisten om de audit te doorstaan

  4. Toegang tot het terrein

  5. Controleer en bevestig documenten voor nauwkeurigheid

  6. De inhoud van de algemene voorwaarden van Q.auditors wordt aanvaard.

Wat doen we?

Wij ondersteunen u bij uw bedrijf voor certificering. Wij ondersteunen u bij de noodzakelijke activiteiten zodat u een snelle, efficiënte en kwalitatieve certificering krijgt.

Hoe werkt het?

Je zorgt voor je kerntaken - we begeleiden je door je project om je processen te ontwerpen. Daarvoor hoeft u uw proces niet aan te passen aan de eisen, maar eerder om de bestaande processen te ontwerpen.

Uw voordeel

Je zorgt voor je kerntaken - we begeleiden je door je project om je processen te ontwerpen. Daarvoor hoeft u uw proces niet aan te passen aan de eisen, maar eerder om de bestaande processen te ontwerpen.

Support

ondersteuning

Je werkt in je tempo. U kunt uw projecten onafhankelijk behandelen via onze portal, en informeren naar persoonlijke ondersteuning. Daarom hebben we ons gecommitteerd aan de mogelijkheid om uw eigen processen te ontwerpen

Online beheer

Online administratie

Wij bieden u de mogelijkheid om uw eigen certificeringproces uit te voeren, maar zonder af te zien van de knowhow of de ondersteuning van ervaren medewerkers. Het online systeem is ontworpen voor een verscheidenheid aan certificeringen en biedt u veelgestelde vragenlijsten, kant-en-klare formulieren en tabellen, evenals een module om open vragen te verduidelijken met een van onze medewerkers.

Wijzig de certificering

Wijzig de certificering

In onze snelle tijd zijn veranderingen in het bedrijfsleven een constante begeleiding. Het kan heel snel worden ingeslagen. Daar zijn interne en externe redenen voor. De CS geeft een overzicht van de conformiteit tijdens wijzigingen.

Samenwerking

Samenwerkingen

We hebben slechts een beperkte tijd en financiële capaciteit en willen een uitgebreide service bieden, samenwerkingsverbanden zijn alleen zinvol bij gerelateerde organisaties. Deze hebben een betrouwbare structuur, evenals een goede interpersoonlijke harmonie.

Ga naar boven